ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ