ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ