Στοιχεία προκήρυξης πλήρωσης θέσεων κατηγορίας εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) μέσω πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Πρόσκληση / Προκήρυξη 2Γ/2022 – Β΄ ΣΤΑΔΙΟ)