Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης: «παροχής υπηρεσιών και προμήθειας για την συντήρηση των αντλιοστασίων πυρασφάλειας στο ΕΑΚΝ».