Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση: «προμήθειας ειδών γραφικής ύλης