ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΤΕΥΔ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ/ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ