ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΚΙΠ 2021-2022