ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ