ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ

"Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
(ΕΑΚΝ / ΑΚ) <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>> επαναπροκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό)
διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάθεση / εκτέλεση εργασιών
συντήρησης εξέδρας γηπέδου Στίβου & Σφαιροβολίας στην έδρα ΕΑΚΝ ΑΚ
συμφώνως με το σχ. υπηρεσιακό σημείωμα/αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας
της <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ>> στις εγκαταστάσεις της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ»
στην έδρα, στη Λ. Ποσειδώνος, Ελληνικό, ΤΚ 16777, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα
Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης".

ΤΕΥΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΙΒΟΥ & ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ.doc

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ 9ΠΧΘ469ΗΓ0-Ρ2Τ.pdf

 

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS