ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

"Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
(ΕΑΚΝ / ΑΚ) <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>> επαναπροκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό)
διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την  ανάθεση εργασιών
επαναχρωματισμού κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών
χώρων του Ε.Α.Κ.Ν/ΑΚ, συμφώνως με το σχ. υπηρεσιακό σημείωμα/αυτοψία της
Τεχνικής Υπηρεσίας της <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ>> στις εγκαταστάσεις της
«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ» στην έδρα, στη Λ. Ποσειδώνος, Ελληνικό, ΤΚ 16777,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους, όπως περιγράφονται
στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης".

ΤΕΥΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ.doc

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΩΔΚ2469ΗΓ0-6ΜΣ

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS