ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΑΚΝ ΑΚ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>> προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάθεση υπηρεσιών της ετήσιας συντήρησης κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων ευθύνης του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά, μετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, ποσού ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (αξία 5.645,16€ + 1.354,84€ ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΑΜ

20161125-ΤΕΥΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ.doc

 

 

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΑΚΝ ΑΚ

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS