ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΙΒΟΥ & ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάθεση / εκτέλεση εργασιών συντήρησης εξέδρας γηπέδου Στίβου & Σφαιροβολίας στην έδρα ΕΑΚΝ ΑΚ συμφώνως με το σχ. υπηρεσιακό σημείωμα/αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ στις εγκαταστάσεις της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ στην έδρα, στη Λ. Ποσειδώνος, Ελληνικό, ΤΚ 16777, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 

Δείτε, κάνοντας κλίκ εδώ, σχετικά με την περίληψη διακηρυξης εργασιών συντήρηση εξέδρας στίβου σφαιροβολίας. 

Δείτε, κάνοντας κλίκ εδώ, σχετικά με την διακηρυξη εργασιών συντήρηση εξέδρας στίβου σφαιροβολίας. 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ. [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]  Πρόχειρος διαγωνισμός εργασίες συντήρησης εξέδρας στίβου.

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΙΒΟΥ & ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS