ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υγρομόνωσης στεγών αριθμού ξενώνων στην έδρα του ΕΑΚΝ ΑΚ.

Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>> επαναπροκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάθεση υπηρεσιών για την αντικατάσταση της υγρομόνωσης των δωμάτων Ξενώνων στην έδρα της <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ>>, συνολικής επιφάνειας μέτρων (τμ) και με αριθμό δωμάτων, ως ορισμό υπηρεσιών, συμφώνως με το σχ. υπηρεσιακό σημείωμα/αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας της <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ>> σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ειδικούς όρους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, της σχ Διακήρυξης.

Διαβάστε την περίληψη της προκήρυξης στο επισυναπτόμενο αρχείο

Διαβάστε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο

Κατεβάστε και συμπληρώστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υγρομόνωσης στεγών αριθμού ξενώνων στην έδρα του ΕΑΚΝ ΑΚ.

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS