ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>> προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής, δηλ. το μεγαλύτερο ποσοστό (%) προσφερόμενης έκπτωσης, στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων ή από τον αρμόδιο Φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως εξής: πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης του ύδατος στο Καταδυτήριο του ΕΑΚΝ/ΑΚ στην έδρα της <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ>>.

Διαβάστε την περίληψη της προκήρυξης στο επισυναπτόμενο αρχείο

Διαβάστε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο

Κατεβάστε και συμπληρώστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS