Προκήρυξη πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισµού για την προµήθεια πετρελαίου κίνησης.

Το Ν.Π.∆.∆   µε την επωνυµία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>> προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές για την προµήθεια πετρελαίου κίνησης, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαµηλότερης τιµής, δηλ. το µεγαλύτερο ποσοστό (%) προσφερόµενης έκπτωσης, στη νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων ή από τον αρµόδιο Φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ως εξής: πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες θέρµανσης του ύδατος στο Καταδυτήριο του ΕΑΚΝ/ΑΚ στην έδρα της <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ>> .

 Διαβάστε την περίληψη της προκήρυξης στο επισυναπτόμενο αρχείο

Διαβάστε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο

Κατεβάστε και συμπληρώστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)