Προκήρυξη πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισµού για την προµήθεια πετρελαίου κίνησης.

Το Ν.Π.∆.∆   µε την επωνυµία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>> προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές για την προµήθεια πετρελαίου κίνησης, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαµηλότερης τιµής, δηλ. το µεγαλύτερο ποσοστό (%) προσφερόµενης έκπτωσης, στη νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων ή από τον αρµόδιο Φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ως εξής: πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες θέρµανσης του ύδατος στο Καταδυτήριο του ΕΑΚΝ/ΑΚ στην έδρα της <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ>> .

 Διαβάστε την περίληψη της προκήρυξης στο επισυναπτόμενο αρχείο

Διαβάστε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο

Κατεβάστε και συμπληρώστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις Προκήρυξη πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισµού για την προµήθεια πετρελαίου κίνησης.

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS