ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ/ΤΕΥΔ

Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ(ΕΑΚΝ / ΑΚ) <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>> προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης δηλ: λειτουργίας, επίβλεψης και συντήρησης των  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ>> στην έδρα αυτής, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά, στο Ελληνικό και στις εγκαταστάσεις του πρώην Εθνικού Κλειστού Γυμναστηρίου Πειραιά Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ (άρθρ. 57 ν. 4002/2011), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα δέκα  (10) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά έως την 30/10/2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 23.59.

Διαβάστε την περίληψη στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Διαβάστε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υ/Δ  (TEΥΔ)

Διαβάστε την απάντηση αιτήματος διευκρινίσεων