Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάθεση προμήθειας χημικών προϊόντων.

 Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>> προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάθεση προμήθειας χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών της Αναθέτουσας Αρχής Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά (Ν.Π.Δ.Δ), στις εγκαταστάσεις της έδρας στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά στο Ελληνικό και στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής στο Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της σχ. Διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Διαβάστε την περίληψη της προκήρυξης στο επισυναπτόμενο αρχείο

Διαβάστε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο

Κατεβάστε και συμπληρώστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάθεση προμήθειας χημικών προϊόντων.

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS