Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στις εγκαταστάσεις της "Αναθέτουσας Aρχής" στο πρ. Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοίας Πειραιά, στο Μικρολίμανο Πειραιά.

Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά προκηρύσσει, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, ήτοι τον καθαρισμό του θαλασσίου χώρου ευθύνης του λιμένος Μικρολίμανου Πειραιά, καθώς και του παρακείμενου χώρου, στις εγκαταστάσεις της «Αναθέτουσας Αρχής», ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ (Ν.Π.Δ.Δ.), ήτοι στο λιμένα ευθύνης του πρ. Εθνικού Κέντρου Ιστιοπλοίας Πειραιά (ΕΚΙΠ) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, ποσού ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (14.500,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, ήτοι 11.693,54€ αξία + 2.806,46€ Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει χαμηλότερης τιμής, μετά από σχετική αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Οικονομικών Προσφορών.

Δείτε την Πρόσκληση στο επισυναπτόμενο αρχείο

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στις εγκαταστάσεις της "Αναθέτουσας Aρχής" στο πρ. Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοίας Πειραιά, στο Μικρολίμανο Πειραιά.

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS