Νέα τριακονθήμερη προθεσμία - Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω.

Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) προκηρύσσει  την πλήρωσ η μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω στο νομικό πρόσωπο δημοσίουδικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά» μεσχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4194/2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

Διαβάστε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο

 Εν σχέσει με την ήδη αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα υπ’ αριθ. 1260/20.03.2018 (ΑΔΑ: 7ΤΔ8469ΗΓ0-ΖΧΖ) προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσεως δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεοτήτας Αγίου Κοσμά, γίνεται γνωστό, ότι άρχεται νέα τριακονθήμερη προθεσμία προς υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, από την επομένη της εκ νέου δημοσιεύσεως της προκηρύξεως σε ημερήσια εφημερίδα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο στο υπ’ αριθ. 1/2018 πρακτικό συνεδριάσεως της Επιτροπής του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Φ.Ε.Κ. 208 Α’), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 7 του άρθρου 60 του Ν. 4370/1016 (Φ.Ε.Κ. 37 Α’), δια του οποίου (πρακτικού) αποφασίστηκε η επανάληψη - συμπλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις Νέα τριακονθήμερη προθεσμία - Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω.

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS