Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) ΠΡΟΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές, για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Διαβάστε την περίληψη της προκήρυξης στο επισυναπτόμενο αρχείο
Διαβάστε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο
Κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

Παροχή Διευκρινίσεων σε έγγραφη αίτηση παροχής διευκρινίσεων Υποψηφίου Προσφέροντος επί της με αριθμ’ πρωτ’ 920/28-02-2018 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / ΑΚ) ΠΡΟΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS