Πρόσκληση εγγραφής ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων

Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) για το έτος 2018, καλεί τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, να υποβάλουν εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση σχετική αίτηση στα γραφεία της Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά (οδός Έναντι πρώην δυτικού αερολιμένα Ελληνικού, 1677, Ελληνικό), το αργότερο μέχρι 28/02/2018 και ώρα: 14:00μ.μ.

Πρόσκληση

Αίτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Υπεύθυνη Δήλωση Πρόσκλησης Κατάρτισης

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις Πρόσκληση εγγραφής ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων

bannerThesmikoPlaisioEakn

BANNER TOP GGA

BANNER TOP YPPO

BANNER ERASMUS